Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедразаочного і дистанційного навчання

Курсова бота

З дисципліни

Адміністративне право

На тему :

Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Виконала: студентка групи ЮЗ-72С

Мисенко Юлія Володимирівна

Науковий керівник: Яцина О. М.

Суми-2009

Зміст

Вступ

1. Поняття державне регулювання підприємницької діяльності та підприємництва

2. Державно-правове регулювання підприємництвом

2.1 Реєстрація суб’єктів Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа підприємницької діяльності

2.2 Ліцензування підприємницької діяльності

2.3 Патентування

2.4 Квотування

2.5 Стандартизація та сертифікація

3. Ліцензійна палата

4. Перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами

Висновок

Перечень використаної літератури


Вступ

Дана тема курсової роботи є досить актуальною у наш час, адже більшість з людей мають свій бізнес, тобто , своє підприємство. Щоб підприємницька діяльність не суперечила закону, в деякій мірі нею виновата регулювати держава Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа. І тому моя тема обширно розкривається в правовій літературі.

За останні роки в Україні відбулись якісно нові соціально-економічні і суспільно-політичні перетворення, які переслідують мету побудови суверенної, соціальної, правової демократичної держави, одним з важливих завдань якої має бути формування ефективного ринкового механізму господарювання. Перехід до сучасної Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа моделі економічного розвитку України висуває на перший план делему підприємництва, ефективного державного управління і державного регулювання у цій сфері. Разом з тим економіка України в умовах спаду виробництва і значної кількості невирішених соціальних заморочек в суспільстві продовжує перебувати в системній кризі, яка викликана низкою відомих обстоятельств і факторів, в Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа тому числі послабленням системи державно-правового регулювання, недосконалістю виконавчо-розпорядчої діяльності спеціально уповноважених органів та посадових осіб у сфері підприємництва, нерозвинутістю організаційно-правових механізмів державної підтримки і впливу на процеси формування підприємницького середовища та створення мозгов для розвитку малого і середнього бізнесу.

Предметом дослідження моєї теми являється висвітлення таких Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа питань: поняття державне регулювання підприємницької діяльності та підприємництва; державно-правове регулювання підприємництвом; реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності; ліцензування підприємницької діяльності; патентування; квотування; стандартизація та сертифікація; ліцензійна палата; перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами.

Мета даної роботи , адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності , виявити його Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа проблемні моменти.

При написанні обов'язкового домашнього завдання я використовувала різні дослідницькі методи, опрацювувала і устатковувала різні правові підручники, шукала нормативно-правові акти, які стосуються моєї теми та інше.

При написання даної роботи було використано праці таких вчених: Колпаков В. К., Кузьменко О. В., Битяк Ю. П., Шишка Р. Б Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа.


1. Поняття державне регулювання підприємницької діяльності та підприємництва

Державне регулювання підприємницької діяльності — це заснована на законодавстві форма державного впливу на підприємницьку діяльність шляхом встановлення та застосування державними органами правил, спрямованих на забезпечення належних разумов господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, що підтримується можливістю застосування правових санкцій при порушенні зазначених правил. Державне Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа регулювання підприємницької діяльності необхіденьке як додатковий механізм до системи саморегулювання ринку, спрямований на коригування економічної поведінки в інтересах суспільства. Господарський кодекс України (отдалі — ГК) містить основні положення щодо державного регулювання господарської діяльності, зокрема підприємництва. Окремими сферами державного регулювання підприємництва є: банківська діяльність; біржова діяльність; зовнішньоекономічна діяльність; інвестиційна Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа діяльність; інноваційна діяльність; конкуренція; реклама; ринок цінних паперів; страхова діяльність; якість продукції, робіт та послуг; інші сфери [14 гл. 2]. ГК України розмежовує поняття господарської та підприємницької діяльності. Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного нраву Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа, що мають цінову визначеність.[14 ч.1 ст.3] Як правова категорія „підприємництво” - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних итогів та одержання прибутку.[ 14, ст.42] Для свойства підприємництва як об’єкту державного управління важливим є визначення його родової та Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа видової належності, його класифікація. Сучасне адміністративне право розглядає підприємництво або як зовнішнє вираження (форму) економічної діяльності, або як окремий вид діяльності господарюючих суб’єктів.

2. Державно-правове регулювання підприємництвом

Підприємницька діяльність в Україні не є стихійною і некерованою. За разумов удосконалення ринкових відносин вона відчуває на собі Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа сильний керуючий вплив з боку держави.

Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання є: державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.[15, ст. 243] Умови Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів державного регулювання господарської діяльності визначаються Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами, а також програмами економічного і соціального розвитку. Встановлення та скасування пільг і переваг у господарській діяльності окремих категорій суб'єктів господарювання здійснюються відповідно до Господарського кодексу України та інших законів. Обмеження Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законами України.

Державне регулювання підприємництва забезпечується за допомогою спеціального державно-правового механізму, який складається : з організаційно-структурних формувань і з адміністративно-правових засобів впливу на відносини, що складаються в даній сфері.

Організаційно Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа-структурні формування — це виконавчо-розпорядчі органи держави і місцевого самоврядування, наділені управлінськими повноваженнями у сфері підприємництва. На практиці відомі два таких органи:

а) спеціально створені для реалізації державної політики у сфері підприємництва, наприклад, Державний комітет України з питань розвитку підприємництва;

б) що виконують регулюючі функції у сфері підприємництва Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа поряд з іншими функціями державного управління, наприклад, МВС України здійснює видачу ліцензій на такі види підприємницької діяльності, як виготовлення і реалізація спеціальних засобів, споряджених речовинами сльозоточивої дії виготовлення, ремонт та реалізацію спортивної вогнепальної зброї.

Адміністративно-правові засоби — це перш за все акти управління, призначені для регулювання відносин у сфері підприємництва. До Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа их належать: Конституція України, закони України, укази та інші акти Президента України, нормативні документи Кабінету Міністрів, акти міністерств, інших органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.[16, ст. 169]

Конституція України гарантує право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1, ст. 42]. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа в Україні регулюється нормами цивільного, господарського права та рядом нормативно-правових актів інших правових галузей. Законодавство закріплює економіко-правові основи підприємництва, зокрема статус суб’єктів підприємницької діяльності, принципи, гарантії тощо.

Особливе місце серед органів управління у сфері підприємництва посідає Державний комітет України з питань розвитку підприємництва. Він створений з Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа метою реалізації державної політики щодо розвитку і підтримки підприємництва, а також ефективного використання наданих підприємцям можливостей. Даний Комітет є центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкована Ліцензійна палата України.

До основних функцій Комітету належать:

1) участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі розвитку і підтримки підприємництва, а також ліцензування Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа підприємницької діяльності;

2) координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з розробкою і реалізацією заходів підтримки і розвитку підприємництва;

3) узагальнення практики застосування законодавства щодо питань підприємництва;

4) підготовка пропозицій щодо усунення правових, адміністративних, економічних, організаційних перешкод на шляху розвитку підприємництва;

5) підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва;

6) формування пропозицій щодо розміщення державних замовлень серед Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа підприємств недержавних форм власності, в тому числі на конкурсних засадах;

7) взаємодія з міжнародними організаціями з питань розвитку підприємництва тощо.

Центральне місце в системі правових актів, що регламентують підприємницьку діяльність, які розвивають і конкретизують відповідні положення Конституції України, належить Закону України "Про підприємництво" від 23 свирепого 2006 року. Цей Закон визначає Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України, встановлює конкретні гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.[2]

Правове регулювання підприємницької діяльності здійснюється в цілях забезпечення свободи конкуренції між підприємцями, недопущення монополізму і захисту прав споживачів.[2, ст. 15]

Держава взяла на Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа для себя обов'язок підтримувати і гарантувати розвиток підприємництва незалежно від його організаційно-правових форм, проголосила рівність усіх форм власності, а також рівні можливості доступу підприємців до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів [2, ст. 12].

Держава заявила про свою готовність створити інфраструктуру підприємництва, надавати підприємцям на умовах Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа і в порядку, передбаченому законодавством, земельні ділянки, державне майно і цільові кредити, а також сприяти їх матеріально-технічному й інформаційному обслуговуванню, підготовці та перепідготовці відповідних кадрів.

Визначені також основи, на яких ґрунтуються відносини органів державного управління з підприємцями. У цьому Законі йдеться, що органи державного управління будують свої взаємини Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа з підприємцями, застосовуючи податкову і фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і відсотків по державних кредитах; податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; денежного курсу; розмірів економічних санкцій. Крім того, вони використовують державне майно і систему резервів; ліцензії, патенти, концесії, лізинг; соціальні, економічні та інші нормативи; республіканські і Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа регіональні програми; угоди на виконання робіт і поставок для державних потреб. Разом з тим, вони не втручаються у господарську діяльність підприємців, якщо вона не зачіпає прав державних органів по здійсненню контролю за нею.

2.1 Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

Важливе значення для розвитку підприємництва мають правила і порядок реєстрації суб'єктів Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа підприємницької діяльності, оскільки саме в итогі державної реєстрації здійснюється їх легалізація, набуваються права і обов'язки у даній сфері, встановлюється відповідний правовий статус.

Здійснюється така реєстрація відповідно до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року. Це Положення визначає порядок Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа державної реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, за винятком окремих видів суб'єктів підприємницької діяльності, для яких законами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації (наприклад, банківські установи), а також порядок її скасування.

Проводиться державна реєстрація суб'єктів підприємницької Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа діяльності органами державної реєстрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Такими органами є:

а) виконавчий комітет міської ради;

б) виконавчий комітет районної у місті ради;

в) районна державна адміністрація;

г) районна міст Києва і Севастополя державна адміністрація.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа — юридичної особи до органу державної реєстрації подають:

а) установчі документи в повному обсязі, що передбачені законодавством для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта. До таких документів належать, по-перше, рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; по-друге, статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа;

в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом.[13]

Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) 1-го із Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа засновників або місцезнаходження за іншою адресою. Інша адреса підтверджується контрактом, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

Якщо засновником (одним із засновників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію.

Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано в МЗС.

У разі если власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

Установчі документи подаються до органу Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа державної реєстрації у трьох примірниках (з их два — оригінали), оформлених в установленому порядку.

Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Фізична особа (заявник), яка має намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа особи, подає до органу державної реєстрації:

а) реєстраційну картку, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності,

б) дві фотокартки,

в) довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів,

г) документ, що підтверджує внесення плати за Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа державну реєстрацію.

Вона також пред'являє документ, що посвідчує особу.

За наявності всіх зазначених документів, орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше п'яти робочих днів з денька їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності (автоматизованої системи збирання, накопичення, обробки та оперативного надання Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа інформації про суб'єкти підприємницької діяльності) та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи, який надається органу державної реєстрації органом державної статистики, або з ідентифікаційним номером фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів.

Заявнику видається оригінал свідоцтва про Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

Безпосередньо орган державної реєстрації подає у п'ятиденний термін з денька державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності:

а) до органу державної статистики — копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію,

б) до Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа органу державної податкової служби — копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію,

в) до органів Пенсійного фонду — інформаційне повідомлення,

г) до органів Фонду соціального страхування — інформаційне повідомлення.

Крім цього, у п'ятиденний термін по закінченні календарного місяця, він подає до органу державної статистики відомості про державну Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб.

Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік в органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів (для юридичної особи).

Термін взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності цих документів Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа, не повинен перевищувати двох днів.

Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником, і додаткового погодження не потребують, а також Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів.

Протягом п'яти робочих днів з денька одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням обстоятельств, які обумовлюються законодавством України.

На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа код суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи або ідентифікаційний номер, фізичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках в установленому порядку.

Підрозділи суб'єкта підприємницької Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа діяльності (філії, відділення, представництва), що функціонують без створення юридичної особи, державної реєстрації не потребують.

Про їх створення та ліквідацію суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний зробити повідомлення за місцем своєї державної реєстрації. Повідомлення здійснюється шляхом внесення відповідних додаткових відомостей до реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа.

Орган державної реєстрації зобов'язаний у 10-денний термін подати відомості щодо створення та ліквідації зазначених підрозділів відповідному органу державної статистики та органу державної податкової служби за місцезнаходженням цих підрозділів.

Зміни (доповнення) в установчих документах суб'єкта підприємницької діяльності підлягають державній реєстрації у 5-денний термін з денька надходження відповідної інформації Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа до органу державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів.

Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих додатків або шляхом викладення установчих документів у новій редакції з додержанням вимог, визначених Положенням «Про державну реєстрацію». На титульному аркуші оригіналу статуту чи установчого договору Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа робиться відмітка про внесення змін (доповнень), а на титульних аркушах додатків до установчих документів про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів. У разі подання установчих документів у новій редакції на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.

У разі зміни а) назви,

б) організаційно-правової форми,

в Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа) форми власності — здійснюється перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності.

Її термін — один місяць з моменту настання зазначених змін.

Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться в порядку, встановленому для його державної реєстрації.

Положенням регламентовано скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Воно здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа суб'єктів підприємницької діяльності.

Визначено два види підстав скасування державної реєстрації:

а) за заявою власника (власників), якщо йдеться про юридичну особу, і за заявою підприємця-громадянина;

б) на підставі рішення арбітражного суду.

Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності трибунал може прийняти у разі:

1) визнання Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів;

2) провадження діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;

3) несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження;

4) визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених законодавством); неподання протягом року до органів державної Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.

Процедура скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи включає проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації суб'єкта і подання до органу державної реєстрації таких документів:

1. заяви (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу чи рішення арбітражного суду у випадках Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа, передбачених законодавством;

2. акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженого органом, що призначив ліквідаційну комісію;

3. довідки аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу;

4. довідки установ банків про закриття рахунків;

5. довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;

6. підтвердження про опублікування у друкованих засобах Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа масової інформації оголошення про ліквідацію суб'єкта підприємницької діяльності;

7. довідки архіву про прийняття документів, які підлягають довгостроковому зберіганню;

8. довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів;

9. оригіналів установчих документів (статут, установчий договір);

10.свідоцтва про державну реєстрацію.

Для скасування державної реєстрації підприємця-громадянина необхідна наявність таких документів:

1. особистої Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа заяви підприємця-громадянина або рішення суду (арбітражного суду) у випадках, передбачених законодавством;

2. довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;

3. довідки установ банків про закриття рахунків;

4. довідки органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів;

5. оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію.

Орган державної реєстрації у 10-денний термін повідомляє відповідні Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа органи державної податкової служби та державної статистики про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Реєстраційна справа суб'єкта підприємницької діяльності, державну реєстрацію якого скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої державної архівної установи в установленому порядку.

2.2 Ліцензування підприємницької діяльності

Важливу роль у адміністративно-правовому регулюванні підприємництва відіграє ліцензування підприємницької Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа діяльності. У Концепції розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 p., зазначено, що ліцензування — є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні. Воно спрямоване на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері і впроваджується відповідно до Конституції Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа України, щодо права кожного на здійснення підприємницької діяльності, яка не заборонена законом.[12]

Головним завданням ліцензування є захист економічних та інших інтересів держави, її громадян шляхом встановлення з боку держави певних мозгов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності.[15, ст. 245]

З липня 1998 p. Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив Положення Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа про порядок ліцензування підприємницької діяльності. Це Положення визначає порядок видачі, переоформлення, зупинення, анулювання та поновлення дії ліцензій, обліку виданих ліцензій та розмір плати за їх видачу.[11]

Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає до органу, що видає ліцензії, заяву, у якій зазначаються:

а) відомості про Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа заявника (для громадянина-підприємця — прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів; для юридичних осіб — найменування);

б) місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;

в) вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;

г) термін Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа дії ліцензії.

Суб'єктом підприємницької діяльності — юридичною особою до заяви додаються копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів. Підприємцями-громадянами — копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Орган, що видає ліцензії Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі протягом не більш як ЗО днів з денька одержання заяви та відповідних документів. У разі необхідності проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником ліцензійних мозгов провадження певного виду підприємницької діяльності.

Ліцензія видається за встановленою формою Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа і є документом суворої звітності. Бланки ліцензій виготовляються друкарським методом із забезпеченням їх захисту від підробки та несанкціонованого тиражування.

У ліцензії зазначаються:

1. найменування та ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;

2. прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа'язкових платежів або найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи;

3. вид діяльності, на яку видається ліцензія;

4. місце провадження діяльності;

5. особливі умови та правила провадження даного виду діяльності;

6. номер реєстрації ліцензії;

7. дата видачі і термін дії ліцензії.

Ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу ліцензій посадової особи і печаткою органу, що її Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа видав.

Якщо підприємницька діяльність, вид якої підлягає ліцензуванню, провадиться у кількох територіальне відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у ліцензії зазначаються їх адреси.

Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не менше ніж на три роки і може Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа бути продовжений за заявою суб'єкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому для її видачі.

Ліцензія видається не пізніше трьох днів з денька прийняття рішення про її видачу за умови подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати за її видачу.

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості провадження заявником певного виду підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних разумов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яка видається заявнику у письмовій формі у термін не пізніше ЗО днів з денька одержання заяви, зазначаються підстави відмови.

Рішення про Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Продовження дії ліцензії провадиться у порядку, встановленому для її отримання.

Орган, який видає ліцензії, має право зупинити дію ліцензії, а також анулювати ліцензію.

Підставами зупинення дії ліцензії є:

1. порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних разумов;

2. невиконання Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати або органу, що видав ліцензію, щодо дотримання ліцензійних разумов.

У разі своєчасного усунення порушень, що привели до зупинення дії ліцензії, орган, який видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії.

Підставами анулювання ліцензії є:

1. виявлення недостовірних відомостей у заяві на Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа видачу ліцензій чи в документах, що додаються до неї;

2. передача суб'єктом підприємницької діяльності ліцензій іншій особі;

3. повторне або грубе порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних разумов.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Мотивоване Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької діяльності у 5-денний термін.

2.3 Патентування

Правову базу патентування підприємницької діяльності складають Закон України від 18.06.1996 р. «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».

Патент - Свідоцтво на право займатися торгівлею або промислом. [17, ст. 149] Патентуванню підлягає торговельна діяльність Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа побутових послуг[6, ч. 1 ст. 1]. Метою торгового патенту є тільки засвідчення права суб’єкта підприємницької діяльності здійснювати визначені Законом певні види підприємницької діяльності. ГК визначає патентування як засіб державного регулювання, правові основи якого визначаються, виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької діяльності.

2.4 Квотування

Квотування експорту та імпорту здійснюється відповідно до Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа Закону України від 04.02.2009 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Квотування – встановлення граничного обсягу (квоти) виробництва чи обігу певних продуктів і послуг, які допустимо експортувати з території України (або імпортувати на її територію) протягом встановленого строчку, та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях [5]. В Україні діють такі види експортних (імпортних) квот (контингентів Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа): глобальні, групові, індивідуальні, антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні. По кожному виду товару може встановлюватися лише один вид квот. Переліки продуктів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлюються квоти, затверджуються Кабінетом Міністрів України щорічно.

2.5 Стандартизація та сертифікація

Застосування эталонів чи їх окремих положень є обов’язковим для: суб’єктів Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа господарювання, якщо на стандарти є посилання в нормативно-правових актах; учасників угоди (договору) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти; виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним эталонам чи застосував позначення цих эталонів у Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа її маркуванні; виробника чи постачальника, якщо його продукцію сертифікована щодо вимог эталонів [14, ч.2 ст.15]. Правові засади стандартизації визначаються Законом України від 01.12.2005 р. «Про стандартизацію». Нормативні документи із стандартизації поділяються на: державні стандарти України; галузеві стандарти; стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок; технічні умови; стандарти підприємств [3, ч. 1 ст. 4]. Державні стандарти Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа містять певні обов’язкові та рекомендовані вимоги. Галузеві стандарти розробляються на продукцію за відсутності державних эталонів України чи у разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних эталонів. Технічні умови містять умови, що регулюють відносини між постачальником (розробником, виготівником) і споживачем (замовником) продукції. Стандарти підприємств розробляються Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа на продукцію, яка використовується лише на определенному підприємстві. Отже, стандарти застосовуються не для того, щоб дозволити певні дії, але вони є умовою здійснення, зокрема, підприємницької діяльності, яка пов’язана із виробництвом, переробкою та іншою діяльністю, яка вимагає їх застосування. Сутність стандартизації полягає у встановленні правил, загальних

принципів та черт для Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа загального і багаторазового застосування з метою захисту життя, здоров’я та майна людини, охорони довкілля та усунення загрози для національної безпеки. Сертифікація – це підтвердження відповідності якості продукції та послуг вимогам эталонів (державних эталонів; кодексів усталеної практики; технічних разумов; міжнародних, регіональних та національних эталонів інших країн, які застосовуються в Україні відповідно до Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа чинних міжнародних контрактів України)[3].

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації – підприємствами, установами, організаціями з метою: запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища;

сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції;

створення разумов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа міжнародному економічному, науково-технічному співробітництву та міжнародній торгівлі [3, ст. 13].

Сертифікація поділяється на обов’язкову і добровільну.

Обов’язкова сертифікація – сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів і проводиться виключно в державній системі сертифікації шляхом проведення перевірок та випробувань продукції.[17, ст. 151] Під час проведення сертифікації та у разі положительного рішення Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа органу з сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності. Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, обов’язковим вимогам норм і эталонів, що діють в Україні, мають підтверджуватись сертифікатом або свідоцтвом про визнання іноземного сертифікату.

3. Ліцензійна палата

Контроль за дотриманням Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних мозгов здійснюється органом, що видає ліцензії, та Ліцензійною палатою.

Контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій здійснює Ліцензійна палата.

Ліцензійна палата України діє згідно із положенням про неї, що затверджено Указом Президента України від 27.11.1997 p. Вона є центральним органом виконавчої влади, який Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва.[8] Ліцензійна палата підпорядкована Державному комітету України з питань розвитку підприємництва.

Основними завданнями Ліцензійної палати є:

1. узагальнення практики застосування законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, розроблення пропозицій Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа щодо його вдосконалення;

2. методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням підприємницької діяльності та державною реєстрацією суб'єктів підприємництва;

3. координація роботи органів, що здійснюють ліцензування підприємницької діяльності та державну реєстрацію суб'єктів підприємництва;

4. ведення Єдиного ліцензійного реєстру;

5. ведення Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності;

6. контроль за додержанням порядку видачі суб Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа'єктам підприємницької діяльності ліцензій та здійснення державної реєстрації суб'єктів підприємництва органами, що виконують ці функції.

Ліцензійна палата відповідно до покладених на неї завдань :

1) розробляє та подає в установленому порядку проекти актів законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, заносить пропозиції щодо впорядкування Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа системи ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, зокрема щодо доцільності ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;

2) бере участь у підготовці проектів актів законодавства з питань запровадження ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва;

3) затверджує за поданням відповідних органів інструктивно-методичні матеріали щодо мозгов і правил здійснення видів підприємницької Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа діяльності, які підлягають ліцензуванню, та контролю за 'їх дотриманням;

4) координує боту представництв Ліцензійної палати України та органів, які здійснюють ліцензування підприємницької діяльності та державну реєстрацію суб'єктів підприємництва;

5) сприяє адаптації системи ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, до міжнародних норм і эталонів;

6) здійснює контроль за Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа додержанням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій та контроль за проведенням державної реєстрації суб'єктів підприємництва;

7) контролює додержання суб'єктами підприємницької діяльності вимог нормативно-правових актів з питань ліцензування відповідного виду діяльності;

8) здійснює аналітичні та наукові дослідження у сфері ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа підприємництва;

9) інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва в Україні;

10) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства щодо ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва;

11) веде Єдиний ліцензійний реєстр та Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності;

12) здійснює обмін Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа інформацією з відповідними органами та організаціями України та іноземних держав з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва;

13) сприяє створенню відповідної нормативно-довідкової літератури, публікує у вітчизняних та іноземних друкованих засобах масової інформації відповідні дані стосовно ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, видає "Вісник Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа Ліцензійної палати";

14) проводить конференції, у тому числі міжнародні, семінари, виставки тощо з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва;

15) організує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які займаються питаннями ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва;

16) бере участь в організації та проведенні відповідних конкурсів, а Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа у випадках, передбачених законодавством, — міжнародних торгів (тендерів) щодо одержання ліцензій;

17) надає консультації українським та іноземним учасникам міжнародного економічного співробітництва з питань, що належать до компетенції Ліцензійної палати;

18) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контролю за її збереженням у центральному апараті Ліцензійної палати та її представництвах Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа;

19) створює Єдину інформаційну систему ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва;

20) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

Ліцензійна палата має право:

1. представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних контрактів України;

2. вживати відповідно до чинного Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа законодавства заходів у разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії особливих мозгов і правил здійснення відповідного виду підприємницької діяльності;

3. створювати групи координації та супроводження відповідних програм і проектів з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва;

4. залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

5. створювати за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії, робочі групи, брати участь у боті урядових, галузевих та інших комісій, а також залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних вчених, фахівців і Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа експертів для консультацій з питань, пов'язаних з діяльністю Ліцензійної палати;

6. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

7. одержувати в установленому законодавством порядку безплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа.

Рішення Ліцензійної палати, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та підприємцями-громадянами.

Важливим напрямом організаційно-правового забезпечення державою підприємницької діяльності стало вжиття заходів до ліквідації різного роду Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа обмежень і бар'єрів. Найбільш характерними у даному розумінні є Укази Президента України від 24.04.2004 року "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" і від 25.05.2004 року "Про деякі входи з дерегулювання підприємницької діяльності".

Указ "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" прийнятий з метою зменшення втручання державних органів Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва, запровадження нових підходів до державного регулювання підприємництва, забезпечення економічного зростання України.

Дерегулювання є одним із пріоритетних напрямів реформування державного управління економікою, а також визначається, що під дерегулюванням слід розуміти сукупність заходів, спрямованих на зменшення втручання державних органів у підприємницьку Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва заходів, які включають:

1. спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності;

2. скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню та патентуванню, вимагають одержання сертифікатів та будь-яких інших дозволів на здійснення підприємницької діяльності Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа;

3. лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва;

4. спрощення процедури митного оформлення вантажів при здійсненні експортно-імпортних операцій;

5. забезпечення послідовності та стабільності нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності[10].

Важливою рисою Указу є визначення шляхів, якими забезпечується дерегулювання.

Такими шляхами є:

а) аналіз законодавства України з питань про регулювання підприємницької Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа діяльності з метою підготовки пропозицій щодо внесення до нього відповідних змін та доповнень;

б) експертиза проектів нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності щодо відповідності їх основним принципам дерегулювання;

в) систематичний контроль за належним виконанням відповідних нормативно-правових актів щодо дерегулювання.[16, ст. 175]

У нормах Указу, адресованих Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа центральним органам виконавчої влади викладені конкретні завдання щодо забезпечення дерегулювання:

1. максимальне скорочення витрат суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаних з виконанням нормативно-правових актів;

2. створення рівних мозгов захисту суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності;

3. спрощення змісту нормативно-правових актів, механізму їх впровадження та прозорості контролю за Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа їх виконанням;

4. адекватність відповідальності суб'єктів підприємництва нраву вчинених правопорушень та розміру заподіяної шкоди;

5. відповідальність органів державної влади, їх посадових і службових осіб за прийняття незаконних рішень, дії чи бездіяльність, що призвели до заподіяння шкоди суб'єктам підприємницької діяльності, порушення прав підприємців, встановлених законами.[10]

4. Перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа діяльності контролюючими органами.

Указ "Про деякі входи з дерегулювання підприємницької діяльності" регламентує питання перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами.

Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності проводять лише планові та позапланові виїзні перевірки Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа.[10]

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу. Вона проводиться:

1. за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності,

2. тільки за письмовим рішенням керівника відповідного контролюючого органу,

3. не частіше 1-го разу на календарний рік,

4. у межах компетенції відповідного контролюючого органу.

Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов'язань Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа перед бюджетами, крім зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надається лише у тому разі, если йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до денька проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з зазначенням дати її Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа проведення.[15, ст. 251]

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;

б) суб'єктом підприємницької діяльності не Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа подано в установлений строк документи обов'язкової звітності;

в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;

г) суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;

д) у разі виникнення потреби у перевірці Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від денька отримання запиту;

е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства. Позапланові виїзні Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа перевірки з цієї підстави проводяться лише органами державної податкової служби та органами контрольно-ревізійної служби в межах їх повноважень.

Позапланова виїзна перевірка може здійснюватись і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Вищестоящий контролюючий орган може за власною ініціативою перевірити достовірність висновків нижчестоящого контролюючого органу шляхом перевірки документів обов'язкової Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа звітності суб'єкта підприємницької діяльності або висновків акта перевірки, складеного нижчестоящим контролюючим органом. Вищестоящий контролюючий орган вправі прийняти рішення щодо повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності лише у тому разі, если стосовно посадових або службових осіб контролюючого органу, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного суб'єкта, розпочато службове розслідування або порушено Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа кримінальну справу.

Державна податкова адміністрація України вправі прийняти рішення про проведення повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності у разі, если таке рішення оформляється наказом за підписом її Голови.

Контролюючими органами, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа, є:

а) органи державної податкової служби. Здійснюють перевірки стосовно сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;

б) митні органи. Здійснюють перевірки стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа в момент перетинання митного кордону;

в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції. Здійснюють перевірки стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштам бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа державних договорів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.

Планові виїзні перевірки проводяться всіма контролюючими органами одночасно в денек, визначений органом державної податкової служби. Порядок координації проведення таких перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Рішення про вилучення документів первинного обліку, зупинення операцій на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа, а також заборону відчуження майна суб'єкта підприємницької діяльності у зв'язку з порушенням податкового, экономного або денежного законодавства можуть прийматися лише органами державної податкової служби, а у випадках, визначених митним законодавством, — митними органами.

Установити, що нормативно-правові акти контролюючих органів, які регламентують порядок проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, погоджуються з Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва.

Позапланові перевірки дотримання суб'єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не провадяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі шкода, завдана третім особам у зв'язку Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа з порушенням суб'єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується в повному обсязі страховою компанією.

Державні органи у справах захисту прав споживачів здійснюють позапланову перевірку діяльності суб'єктів підприємницької діяльності виключно на підставі отриманих від споживачів скарг про порушення такими суб'єктами вимог законодавства про захист прав споживачів.

Скарга Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа споживача виновата подаватися в .письмовому вигляді і містити відомості про його прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також дані про продукт, при продажу якого були порушені права споживача. Органи у справах захисту прав споживачів не мають права розголошувати Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа зазначені відомості про споживача, який подав скаргу.

Висновок

Дослідивши проблеми адміністративно-правового регулювання відносин у сфері підприємницької діяльності, я акцентували увагу на необхідності розв’язання проблеми визначення міри і ступеню державного втручання до названої сфери. Ось мої пропозиції про використання першочергових механізмів адміністративно-правового регулювання: - відкритість формування державної політики Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа щодо підтримки та розвитку підприємництва шляхом узгодження інтересів усіх заінтересованих сторін, використання механізмів зворотного зв’язку; - гнучкість системи пріоритетів і різнобічність форм державної підтримки національного підприємництва; - урахування національних та історичних особливостей, особливо на регіональному рівні; - спрощення державних регулюючих процедур, особливо для малого бізнесу; - обов’язкове визначення і закріплення постійного Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа джерела державних бюджетних асигнувань, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності; - координація діяльності і чітке розмежування повноважень і відповідальності органів державної влади, які безпосередньо займаються питаннями підтримки та розвитку національного підприємництва на державному, регіональному та місцевому рівнях; - використання майна неефективних і неплатоспроможних підприємств, які перебувають у державній власності як джерела ресурсного Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа забезпечення малого і середнього бізнесу; - покращення системи обліку і державної статистики підприємництва; - узгодженість і несперечливість заходів щодо підтримки та розвитку підприємницької діяльності; - організація систематичних наукових досліджень та ефективної пропагандистської кампанії, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності в Україні.


Перечень використаної літератури

1. Конституція України - Київ «Велес»- 2008 р.

2. Закон України «Про підприємництво» від Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа 23 свирепого 2006 р.

3. Закон України «Про стандартизацію та сертифікацію» від 08 вересня 2005 р.

4. Закон України «Про стандартизацію» від 01 грудня 2005р.

5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 04 свирепого 2009 р.

6. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 18 червня 1996 р.

7. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа 11 вересня 2003 р.

8. Указ Президента України «Про ліцензійну палату» від 27 листопада 1997 р.

9. Указ Президента України «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності» 24 квітня 2004 р.

10. Указ Президента України «Про деякі входи з перегулювання підприємницької діяльності» від 25 травня 2004 р.

11. Постанова КабМіну України «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності» від 03 серпня 2000р.

12. Постанова Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа КабМіну України «Концепція розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності» від 25 серпня 1998 р.

13. Положення «Про державну реєстрацію суб’ єктів підприємницької діяльності» від 11 жовтня 2002 р.

14. Господарський кодекс України від 24 липня 2009 р.

15. Битяк Ю. П. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Харків «Право», 2000 р.

16. Кузьменко О. В., Колпаков В.К. Адміністративне Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності - курсовая работа право України: Навчальний посібник. – Київ «Хрінком Інтер», 2003 р.

17. Шишка Р. Б. Підприємницьке право України: Підручник. – Харків: «Еспада», 2000 р.adresnij-perechen-dvorovih-territorij-na-2018-god-po-programme.html
adresnoe-kormlenie-kombikormami.html
adresnost-programmi-poyasnitelnaya-zapiska-obshaya-informaciya-o-shkole-celi-zadachi-i-principi-obrazovatelnoj-programmi.html